بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:احتلام روزه دار - فقهي
موضوع فرعي:احتلام روزه دار
سؤال:اگر روزه دار بعد از نماز صبح محتلم شود روزه اش چگونه است
جواب:

اگر عمدي نباشد مثل اين كه در خواب محتلم شده باشد اشكالي براي

روزه او ندارد و روزه صحيح است.