بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:روزه مسافر - فقهي
موضوع فرعي:روزه مسافر
سؤال:اگر فردي به جهت اقتضاي شغلش در ماهي يك بار به سفر برود روزهاشچگونه است
جواب:

هر كسي از دستورات الهي سرپيچي كند و مستحق دوزخ شود اگر

مورد لطف خداوند قرار نگيرد وارد دوزخ خواهد شد و در اين مورد فرقي

بين زن و مرد نيست.