بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:روزه تارك نماز - فقهي
موضوع فرعي:روزه تارك نماز
سؤال:شخص روزه داري كه نماز نمي خواند چه حكمي دارد
جواب:

نماز و روزه هر كدام واجب مستقل هستند و احكام خاصي خود را

دارند ولي اسلام يك مجموعهاي است كه بايد به كل مجموعه ايمان

داشت و عمل نمود ايمان به بعضي و كفر به بعضي نميشود. نماز ستون

دين است و محور ديگر اعمال كه اگر نماز قبول شود ديگر اعمال قبول

ميگردد و اگر رد شود ديگر اعمال هم مردود است.