بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:قطره چشم در حال روزه قطره گوش در حال روز
موضوع فرعي:قطره چشم در حال روزه قطره گوش در حال روز
سؤال:استفاده از قطره هاي چشم و گوش در حال روزه چه حكمي دارد
جواب:

الف) اگر يقين داشته باشد كه ادرار خارج ميشود. بايد براي هر

نماز يك وضو بگيرد و چيزي مثل پنبه يا پارچه به خود بگذارد كه لباس

نجس نشود.

ب) روزه او اشكالي پيدا نميكند.