بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:شك در بطلان روزه - فقهي
موضوع فرعي:شك در بطلان روزه
سؤال:شخصروزه داركه شك كند كه روزه اش باطل شده يا نه ايا بايد تا اخر وقتوقت صبر كند يا روزه اش را افطار
جواب:

اگر روزه ماه رمضان و يا روزه نذري در غير ماه رمضان باشد به شك

خود اعتنا نكند و روزه را ادامه دهد و قضا هم ندارد ولي در غير ماه رمضان

و روزههاي غير واجب مخير است.