بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه در وطن - فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه در وطن
سؤال:با توجه به انتخاب وطن دوم نماز و روزه در وطن اصلي و اول چگونه است
جواب:

اگر از وطن قبلي اعراض نكرده باشيد هرگاه به آنجا رفتيد بايد نماز را

تمام بخوانيد و روزه را هم بگيريد ولي اگر از آنجا اعراض كردهايد و قصد

بازگشت و علقهاي نداريد نماز شكسته است و روزه هم تابع نماز است.