بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه قضاي ميت - فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه قضاي ميت
سؤال:وظيفه بستگان ميتي كه در طول عمرش نماز و روزه به جا نياورده است چيست
جواب:

اگر ميت براي نماز و روزه خود وصيت كرده بايد به وصيت او عمل شود و

اگر وصيت نكرده چنانچه پسر دارد بر پسر بزرگتر واجب است نماز و روزه

هايي كه ميت به جهت عذري كه داشته انجام نداده برايش انجام دهد و يا اجير

بگيرد ولي اگر كسي اصلا نماز نخوانده و از روي نافرماني نماز را ترك كرده

واجب نيست كه نمازهايش قضا شود.