بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:تقلب در امتحان - فقهي
موضوع فرعي:تقلب در امتحان
سؤال:آيا تقلب كردن روزه را باطل مي كند
جواب:

تقلب در امتحان خواه با رضايت يا نارضايتي ديگران باشد چون بر خلاف

مقررات بوده خيانت است و جايز نيست و خيانت در علم و دانش به مراتب

بدتراز خيانت در مال است ولي مبطل روزه نيست.