بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:كفاره تاخير قضاي روزه - فقهي
موضوع فرعي:كفاره تاخير قضاي روزه
سؤال:روزههاي قضايي كه يك سال از آنها گذشته چه حكمي دارد
جواب:

روزه هايي كه انسان نگرفته و عذري داشته قضاي آن واجب و اگر يك

سال از آن بگذرد و قضا نكند غير از قضاي آن كه بايد بگيرد براي هر روز يك

مد طعام كه حدود 700 گرم گندم است يا قيمت آن را به فقير بدهد و اين

كفاره را كفاره تاخير مينامند. و روزههايي كه انسان بدون عذر و عمدا خورده

علاوه بر قضا كفاره هم دارد كه بايد براي هر روز يا 60 روزه بگيرد و يا به 60

فقير اطعام بدهد و اگر قضاي آن تاخير افتاد كفاره تاخير هم واجب ميشود

يعني،

براي هر روز يك كفاره تاخير بايد بدهد. و روزهاي كه انسان عمدا با حرام

خورده مثل اين كه شراب خورده باشد يا با زنش در حالي كه حيض بوده

نزديكي كرده علاوه بر قضا بايد براي هر روز كفاره جمع بدهد يعني، هم 60

روزه بگيرد و هم 60 فقير را اطعام كند.