بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:روزه زن حامله - فقهي
موضوع فرعي:روزه زن حامله
سؤال:حكم روزههايي كه بخاطر حاملگي نگرفتهام چيست
جواب:

زني كه بچه شير ميدهد و شير او كم است - چه مادر بچه يا دايه او

باشد - اگر روزه براي خودش يا بچهاي كه شير ميخورد ضرر دارد روزه بر او

واجب نيست و در اين صورت بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و

در هر صورت روزههايي را كه نگرفته بعدا بايد قضا كند.

يك مد طعام تقريبا 750 گرم گندم است كه ميتوان قيمت آن را هم

پرداخت. فرضا اگر قيمت 750 گرم گندم 100 تومان باشد براي يك ماه بايد

سه هزار تومان بپردازد. و بايد توجه داشته باشيد اگر قضاي روزهاي يك سال

تاخير افتاد كفاره تاخير هم واجب ميشود وكفاره تاخير هم يك مد طعام

است.