بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه قضاي پدر - فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه قضاي پدر
سؤال:ايا قضاي نماز و روزههاي پدري كه اهل نماز و روزه نبوده بر پسر بزرگترواجب است
جواب:

پدر اگر عمداش نماز نميخوانده و روزه نميگرفته قضاي آن بر پسر بزرگتر

واجب نيست و تنها نماز وروزههايي كه به جهت عذريترك كرده است

واجب است و نماز و روزههايي كه از روي نافرماني ترك كرده احتياط واجب

است كه قضاي آنها را هم انجام دهيد. اگر ساير وراث راضي باشند ميتوانيد

كسي را اجير كنيد تا از طرف پدرتان نماز و روزههاي او را انجام دهد.