بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:فرو بردن خلط - فقهي
موضوع فرعي:فرو بردن خلط
سؤال:فرو بردن خلط سيه در حال روزه چه حكمي دارد
جواب:

خلط سينه مادامي كه در فضاي دهان نيامده باشد فرو بردن آن اشكال

ندارد ولي اگر در فضاي دهن آمده باشد نبايد فرو برد.