بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:فلسفه احكام
موضوع فرعي:نمازهاي ايام حيض
سؤال:چرا قضاي نمازهاي ايام حيض واجب نيست ولي قضاي روزه اين ايام واجب است؟
جواب:

واجب نبودن نماز در حال حيض، به علت رعايت حال بانوان و عدم طهارت آنها است. چون ممكن است در هر ماه حداكثر ده روز نماز خوانده نشود؛ ولي روزه در هر سال يك مرتبه است. غير از اين شايد سي روز روزه در سال، براي سلامتي بدن لازم باشد و به همين جهت از قضاي روزه معاف نشدهاند.