بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:احكام - فلسفه احكام
موضوع فرعي:قضاي نماز و روزه پدر
سؤال:چرا قضاي نماز و روزه پدر بر عهده پسر ارشد قرار داده شده است؟
جواب:

پسر بزرگتر به خاطر شأن ومرتبه ونزديكي بيشتري كه نزد پدر دارد در ارث، حبوة؛ يعني، وسائل اختصاصي پدر را به ارث ميبرد و در عبادت نمازهاي قضا شده او را انجام ميدهد البته نمازهايي كه با عذر از پدر قضا شده نه نمازهايي كه عمداً نخوانده؛ گرچه بهتر است قضاي همه نمازهاي پدر خوانده شود. در مورد مادر نيز همين حكم قضاي نماز هست منتهي با استحباب نه وجوب.