بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نماز و روزه قضا شده از پدر
موضوع فرعي:حكم اجير گرفتن براي نماز و روزه قضا شده
سؤال:2-نمازوروزه اي كه برفرزند بزرگتر واجب است آيا مي شود مقداري پول دراين راه هزينه شود يابايد نماز وروزه كامل گرفته شود ؟
جواب:

2-اگر ماترك ميت از ثلث مي باشد بيشتر از نماز وروزه باشد اشكال ندارد واگر كمتر باشد بايد فقط درنماز وروزه مصرف شود ودرجاي ديگر جايز نيست .
اجوبه الاستفتاءآت ص110 مسئله
اگر ميت (پدر) نماز وروزه خود را بجا نياورده باشد چنانچه ازروي نافرماني ترك نكرده ومي توانست قضاء كند برپسربزرگ واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد يا براي او اجير بگيرد بلكه اگر ازروي نافرماني هم ترك كرده باشد واجب است به همين طور عمل كند ونيز روزه اي راكه درسفر نگرفته اگر چه نمي توانست قضاء كند واجب است كه پسر بزرگتر قضا ء نمايد يابراي او اجير بگيرد . اگرمالش را وصيت نموده است كه براي نماز وروزه شمابايد درهمان روزه ونماز مصرف كنيد ، مگر بيشتر از روزه ونماز باشد.
توضيح المسائل مراجع ص51 مسئله1390