بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:من در نهاوند متولد شدهام و شش سال است كه به خاطر شغل پدرم به شهر ديگري نقل مكان كردهايم. در دانشگاه شهر ديگري قبول شدهام. در اين سه شهر چگونه بايد نماز و روزه را انجام دهم؟


جواب:

در بحث تقليد اگر تشخيص داديد آيت الله فاضل اعلم از ديگران است، از اين رو از ايشان تقليد كردهايد، نميتوانيد از غير ايشان تقليد كنيد، مگر در مسائلي كه ايشان فتوا نداده باشد، بلكه احتياط واجب يا احتياط مستحب گفته باشد، ولي اگر فقهاي ديگر را با آيت الله فاضل از نظر علمي مساوي ميدانيد، ميتوانيد در برخي از مسائل مثل روزه از فقيه ديگري تقليد بكنيد.(1)

آيت الله فاضل ميفرمايند: رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوي آنها جائز است و اگر ديگري اعلم باشد، رجوع به او واجب است.(2)

در مورد مجله، حق عضويت و شركت در مسابقه فقط مبلغ 100 تومان ميباشد و يك بار دريافت ميشود و نيازب به پرداخت مجدد ندارد، ولي اگر مجله را بخواهيد دريافت كنيد، بايد بهاي مجله را پرداخت نماييد.

براي رسيدن پاسخ سريعتر به دست تان با واحد پاسخ به سؤالات مكاتبه نمائيد.

پينوشتها:

1 - توضيحالمسائل مراجع، ج1، مسئله 7 و ذيل آن.

2 - آيت الله فاضل، توضيحالمسائل، مسئله 11.