بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:گاهي انسان با ديدن بعضي افراد به ياد روزهايي در گذشته ميافتد و به فكر فرو ميرود، با با اين فرض كه طرف مقابل احساس ميكند به او خيره شدهاي، آيا اين گناه است؟


جواب:

نگاه خيره كننده به ديگري در صورتي كه به قصد لذت و شهوت نباشد، يا موجب تحريك نشود اشكالي ندارد. فقها فرمودهاند: نگاه كردن به بدن نامحرم حتي به صورت و دستهاي او به قصد لذت و يا با ترس به مفسده افتادن حرام است.(1)

: پاورقي

. 1 - سيد مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد، ص 70