بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:آيا شمارش روزهاي حيض به صورت 24 ساعته است يا فقط شمارش روزها كافي است، مثلاً اگر عادت ماهيانة شخصي روز شنبه ظهر آغاز شود، بايد روز شنبه هفتة بعد همان موقع ظهر غسل كند يا روز جمعه؟


جواب:

شمارش روزهاي حيض به تعداد روزها تعبير شده است، مثلاً اگر شمار عادت ماهيانة زني هفت روز باشد، عادت او هفت روز كامل است. حتي به صورت تلفيقي، يعني مثلاً اگر ظهور روز شنبه عادتش شروع شد و عادت او هفت روز بود، پايان عادتش ظهر روز هشتم خواهد بود، اما در پايان عادت بايد خون قطع شده باشد.

ممكن است چند ساعت زودتر يا ديرتر خون قطع شود. در هر صورت كسي كه داراي عادت ماهيانه است تا خون قطع نشده، از عادت ماهيانه پاك نشده است. اگر ادامه يافت و از ده روز تجاور كرد، بيشتر از عادت ماهيانه، استحاضه است. از اين رو بايد بابت خون هاي بعد از ايام عادت احتياط كند. احتياط بعد از گذشت ايام عادت ماهيانه به اين است كه اگر بعد از پايان عادت ماهيانه خون قطع نشد، احتياط كند، يعني وظايف زن مستحاضه را انجام دهد و براي هر نماز خود را پاك كند و وضو بگيرد و نماز بخواند، ولي به مسجد نرود و آيات قرآن را لمس نكند.