بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر شخصي بيماري معده داشته باشد، ولي در ماه مبارك رمضان بتواند روزه بگيرد، به شرطي كه هنگام سحر از دارو استفاده كند، آيا روزة او صحيح است؟


جواب:

اگر با خوردن دارو هنگام سحر روزه گرفتن براي بيماري او ضرر نداشته باشد، بايد روزه بگيرد و روزه اش صحيح است.