بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:كسي كه به دليل اغفال ديگران يا به دلايل افسردگي يا ضعف جسمي در زندان خودكشي مي كند، ولي سابقه نماز و روزه دارند آيا به بهشت مي روند؟


جواب:

خودكشي به هر وسيله و به هر عنواني باشد از نظر شرعي حرام است و از گناهان كبيره محسوب مي شود. امام باقر(ع) مي فرمايد: مؤمن به هر بلائي مبتلا مي شود و به هر قسم مردن مي ميرد. مگر اين كه خود را نمي كشد.[17] خودكشي يك نوع قتل است و قرآن مجيد مي فرمايد: خودتان را نكشيد كه خداوند به شما اهل ايمان مهربان است و كسي كه از روي تعدي و تجاوز به غير و ستم بر خود قتل نفس نمايد زود باشد كه او را در آتشي سخت در آوريم و اين بر خدا سهل و آسان است.[18]

اما با توجه به آيات و روايات معصومين مي توان گفت تنها يك گناه انسان را مخلد در آتش مي كند و آن شرك است. قرآن مجيد مي فرمايد: خداوند گناه شرك را نمي آمرزد، ولي كم تر از آن را براي هر كس بخواهد مي آمرزد.9[19]

پس تنها مشركان قابل بخشش نيستند و در جهنم باقي مي مانند، اما گنه كاران ديگر و از جمله كسي كه دست به خودكشي زده است قابل بخشش و آمرزش اند. شيخ مفيد مي گويد: تمام علماي اماميه اتفاق نظر دارند كه تهديد به خلود در آتش مخصوص كفار است و كساني را كه داراي ايمان به خدا و اقرار به فرائض او دارند از اهل نماز هر گاه مرتكب گناهي شوند شامل نمي شود.10[20]

[17]وسائل الشيعه.

[18]نساء (4) آية33.

[19]همان، آية 48 و 116.

[20]ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 491.