بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:قدرت خدا-اداره جهان
سؤال:امروزه كه جهان به نوعي به تكامل رسيده آيا باز هم خداوند قادر بر كنترل اموردر جهان يا اصلا كل جهان مي باشد؟
جواب:

در پاسخ، كلام اميرموءمنان را به ياد بياوريد كه ((كل قائم في سواه معلول)) يعني تمام مخلوقات چون وجودشان به خدا استوار و وابسته است، نيازمند او هستند. شرح اين كلام را از پرفسور ادموند كارل كورنفلد خوانديم. واضح است كه تمام مخلوقات هم اكنون وابسته به خدا هستند و ساخت سلولهاي حيواني به گونه اي پيچيده است كه كوچكترين انحرافي، باعث بيماري آنها مي شود، چه كسي جلوي انحراف اين سلولها را گرفته است؟ اين سلولها با اين پيچيدگي بخودي خود كه قادر نيستند حيات خود را حفظ و تداوم دهند، پس خالق حكيم علت آنهاست كه هم در پيدايش حيات و هم در حفظ و تداوم حيات علت منحصر بفرد آنها مي باشند. اما راه حل شما كامل نيست. زيرا انسان تنها مي تواند در دعا ؤ با زبان التماس و درخواست، از خداي متعال چيزي را بخواهد ؤ اما اگر مصلحت و حكمت الهي بر آن امر تعلق نگيرد، اين دعا مستجاب نمي شود واين دليل عجز و عدم قدرت خداوند متعال نيست. قدرت خدا را در وجود خودتان و موجودات دور و برتان ملاحظه كنيد. اگر فيض مدام خداوند نباشد، يك دم جهان نمي تواند سر پا بايستد. آيا منظومه شمسي با اين نظم و دقت يك لحظه بدون عنايت الهي مي تواند به حركت منظم خود ادامه دهد؟ واقعا چنين چيزي ممكن است؟ آيا ماكت كوچك منظومه شمسي مي تواند بدون علت به حركت خود ادامه دهد تا اصل آن چنين باشد؟ پس قدرت خدا را در مخلوقات ببيني