بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان
موضوع فرعي:آثار روزه-فوايد روزه
سؤال:آثار و بركات روزه را بنويسيد؟
جواب:

روزه آثار و بركات فراوان جسمي و روحي دارد؛ هم باعث تقويت نيروي بازدارنده از گناه شده (تقوا) و هم منافع بسياري براي جسم روزه دار دارد؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) فرموده اند: {Hصوموا تصحواH}؛ {Mروزه بگيريد تا سالم و تندرست باشيدM}.