بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان
موضوع فرعي:روزه سكوت
سؤال:منظور از روزه سخن چيست؟
جواب:

منظور از روزه سخن، حرف نزدن است، به عنوان مثال حضرت مريم هنگام تولد حضرت عيسي به اين روزه مأمور گشت ولي در شريعت اسلام اين عمل به عنوان عبادت مشروع نمي باشد و مربوط به موارد خاصي بوده است.