بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:ديدار با ائمه(ع)-اصحاب ائمه(ع)
سؤال:آيا مقام مردم عصر ائمه(ع) از مؤمنان امروزي بالاتر بوده كه آنها براحتي ايشان را زيارت مي كردند، ولي امروزه حتي ديدن خواب آنها نيز مشكل است؟
جواب:

ما چنين رابطه اي نمي بينيم كه ديدن ائمه در آن زمان سبب برتري بوده باشد و ملاقات نكردن مردم امروزي دليل بر نقيصه باشد. اي چه بسا افرادي كه در اين زمان هستند ولكن از بسياري از مردم عصر ائمه از لحاظ تقوي و ... برتر باشند و چه بسيار افرادي كه در آن زمان بوده اند و از شقي ترين افراد روي زمين بوده اند آيا مي شود گفت كه ابن ملجم برتر از افراد متقي اين زمان است چرا كه بارها خدمت علي (ع) رسيده است ؟