بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:مباني اعتقادي-بينش سياسي
سؤال:امروزه مطالعه آثار سياسي و كسب بينش سياسي مهم تر است يا كسب مباني اعتقادي؟
جواب:

هر دو لازمند و بايد پا به پاي يكديگر رشد كنند. در عين حال در جامعه اسلامي مباني اعتقادي و فكري، زير ساخت ديدگاه هاي سياسي و اجتماعي را تشكيل مي دهد. از اين رو پژوهشگر مسائل سياسي، نياز شديدي به مباني درست فكري و اعتقادي دارد.