بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر فردي در ماه مبارك رمضان كاري انجام دهد كه روزه را باطل مي كند و آن فرد نداند و بعد از ماه مبارك بفهمد كه آن كار روزه را باطل مي كند، ايا بايد كفاره بدهد و قضاي آن را به جا آورد؟


جواب:

اگر به واسطة ندانستن مسئله كاري انجام دهد كه روزه را باطل مي كند چنانچه مي توانسته مسئله را ياد بگيرد، ولي كوتاهي كرده بنابر احتياط واجب كفاره بر او ثابت مي شود و اگر نمي توانسته مسئله را ياد بگيرد يا اصلاً ملتفت نبوده يا يقين داشته كه فلان چيز روزه را باطل نمي كند كفاره بر او واجب نيست1[1]و تنها قضاي روزه واجب است.[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، مسئلة 1659.خواهر مهري كرم

پرسش: براي كمك خرجي مقداري پول در بانك يا نزد

شخصي سپرده شده و مبلغي به عنوان سود آن هر ماه دريافت مي كنم. آيا به ميلغ اصلي

خمس تعلق مي گيرد؟

پاسخ: خواهر گرامي! مقدار پولي كه نزد بانك يا شخص سپرده

مي گذاريد، سرماية كسب شما محسوب ميشود و بايد تخميس شود، [1]

dir=LTR>
dir=LTR>
[1]
lang=AR-SA style='font-size:14.5ptmso-ansi-font-size:12.0ptline-height:120%

mso-ascii-font-family:Arialmso-hansi-font-family:Arial'>ولي اگر فعلاً نمي

توانيد پرداخت كنيد، بايد آن را با نمايندة مرجع تقليدتان

دست گردان كنيد، تا بعداً كم كم

dir=LTR style='font-size:12.0ptmso-bidi-font-size:14.5ptline-height:120%

font-family:Arialmso-bidi-font-family:Lotus'>

lang=AR-SA style='font-size:14.5ptmso-ansi-font-size:12.0ptline-height:120%

mso-ascii-font-family:Arialmso-hansi-font-family:Arial'>پرداخت كنيد
dir=LTR>.
lang=AR-SA style='font-size:14.5ptmso-ansi-font-size:12.0ptline-height:120%

font-family:Lotusmso-ascii-font-family:Arialmso-hansi-font-family:Arial

mso-bidi-font-family:Lotus'>

پرسش: آيا به كلّ موادي كه در خانه هست، خمس تعلق

مي گيرد، مثلاً كسي كه سال خمسي او دوازده اسفند است، اگر اوّل اسفند يك گوني برنج

خريداري كرد، بايد خمس آن را پرداخت كنيد؟ آيا مي توان به طور تخمين خمس را پرداخت

كرد؟

پاسخ: وقتي كه سال خمسي سر رسيد، اشيايي از قبيل نخود،

لوبيا، برنج، تخم مرغ، كبريت، روغن و ... كه كم كم مصرف ميشوند، اگر اضافه بيآيد،

بايد تخميس شود. مي توان مجموعة آنها را تخميناً حساب كرد و پرداخت نمود.
style='mso-footnote-id:ftn2' href=پاسخ:_ftn2 name=_ftnref2 title=>[2]

lang=AR-SA style='font-size:14.5ptmso-ansi-font-size:12.0ptline-height:120%

font-family:Lotusmso-ascii-font-family:Arialmso-hansi-font-family:Arial

mso-bidi-font-family:Lotus'>

پرسش: اگر مبلغي به حساب گرفتن ماشين گذاشته شود و

سال خمسي برسد، خمس بر آن تعلق مي گيرد؟ براي سپردن اين مبلغ تا ماشين را واگذار

كنند، بهره اي هم به آن تعلق مي گيرد. آيا بهرة پول حلال است؟

پاسخ: مبلغي كه به حساب شركت ايران خودرو يا شركت هاي ديگر

واريز ميشود تا در مدت مقرر ماشين به نام خريدار صادر شود، از قبيل سپرده گذاري

در بانك ها است كه مبتني بر معاملات شرعي پايه ريزي شده است، نه به عنوان قرض

الحسنه به شرط سوده وب هره. سپرده گذار پول را در اختيار شركت مي گذارد و وكالت ميدهد

كه با آن پول كاسبي و سرمايه گذاري كنند و در منافعي كه به دست مي آيد، طرفين

مشاركت داشته باشند. در اين صورت ربانيت و اشكالي ندارد. اصل پول و استفادة آن اگر

براي تهية ماشيني است كه براي زندگي نياز داريد، به آن خمس تعلق نمي گيرد، ولي اگر

براي كاسبي و خريد و فروش اقدام به ثبت نام نموده ايد، بايد تخميس شود.
style='mso-footnote-id:ftn3' href=پاسخ:_ftn3 name=_ftnref3 title=>[3]

lang=AR-SA style='font-size:14.5ptmso-ansi-font-size:12.0ptline-height:120%

font-family:Lotusmso-ascii-font-family:Arialmso-hansi-font-family:Arial

mso-bidi-font-family:Lotus'>

در صورت مكاتبة بعدي

مشخصات كامل و شماره نامةارسال شده را قيد فرمائيد

تلفن مستقيم: 7743183  و 7734530 و

94-7743189   داخلي 02

    
style='mso-tab-count:12'>

style='mso-tab-count:2'>

style='font-size:13.0ptmso-ansi-font-size:12.0ptline-height:58%mso-ascii-font-family:

Homamso