بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر پدر شخصي در يك شهر و مادرش در شهر ديگري متولد شده باشند و اينك در محل تولّد مادر زندگي كنند، حكم نماز و روزه هاي فرزندان چگونه است؟ اگر يكي از فرزندان در محلّ تولد پدرش با فردي وصلت كند، حكم نماز و روزه هايش در دوران عقد چگونه است؟


جواب:

نماز فرزندان كه در محل تولد مادر متولد شده و در آن جا زندگي كرده اند، تمام است و روزه صحيح است، چون محل تولد و زندگي فرزندان وطن آنان محسوب مي شود. شهر محلّ تولد پدر وطن فرزندان محسوب نمي شود. اگر يكي از فرزندان با فردي كه از شهر پدر است ازدواج كند، وقتي كه به آن جا مي رود، نمازش شكسته است و روزه اش صحيح نيست. (درصورتي كه فاصلة بين دو شهر به اندازة هشت فرسخ شرعي باشد).