بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نزديكي در ايام عادت زن
موضوع فرعي:مبلغ كفاره نزديكي در ايام عادت زن
سؤال:2- مبلغ كفاره نز ديكي كردن در ايام عادت زن در روزهاي آخر چقدر است ؟
جواب:

-اگر با همسر حائض خود جماع در قبل ( جلو) كند ، بنا بر احتياط واجب بايد كفاره بدهد و مقدار آن به ترتيب زير مي باشد : ايام عادت برسه قسم مي شود:
3-
توضيح المسا ئل مراجع ج 1 ص 250 مسئله 452

1-قسمت اول آن جماع كند:18 نخود طلا كفاره به فقير بدهد .
2-قسمت دوم آن جماع كند:9 نخود طلا كفاره به فقير بدهد .
3-قسمت دوم آن جماع كند:5/4نخود طلاكفاره به فقير بدهد.

منظوراصلي شما اين است كه چهارونيم (5/4) نخود مي باشد.
(ضمناً شمامي توانيد دراحتباط واجب به مجتهدديگري مراجعه كنيدكه فتواي صريح داده باشد، اگرنخواستيد بايدبه فتواي مجتهدخودت عمل نماييد.)% ا

توضيح المسائل فاضل ص 72 مسئله 449