بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:احكام نماز قضا
موضوع فرعي:وظيفه كسيكه نميداند چه مقدار نماز و روزه
سؤال:1ـ كسي كه تعداد نمازهاي قضا شده و روزه هاي قضاء شده خود را نمي داند چه تكليفي دارد؟
جواب:

ج1ـ هر مقدار از نمازهاي روزانه اي كه مي دانيد انجام نداده ايد قضاي آن بر شما واجب است، واجب است كه نمازها و روزه هاي فوت شده را به هر مقدار كه قدرت دارند، قضا و جبران نمايند. به طوري كه تعيين فراغت ذمه پيدا كند.اجوبه الاستفتاآت، ص106/108، مسئله، 537،538،527،528