بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:احكام غسل
موضوع فرعي:وظيفه كسيكه بعدازنمازصبح درماه رمضان جنب
سؤال:اگر شخصي بعد از نماز صبح جنب شود البته درماه مبارك رمضان آيا روزه اش باطل مي شود يا خير ؟ لطفاً حول اين مسأله توضيح دهيد.
جواب:

ج 1) اگر بعد از اذان صبح يك موقع محتلم شده يعني خوابيده ودرخواب محتلم شده است اينجا روزه اش باطل نمي شود و فقط براي نماز بايد غسل كند.
يك موقع باهمسرش بعد از اذان آميزش انجام داده وآگاه به مسئله هم بوده است روزه باطل مي شود وكفاره هم دارد.
يك موقع با همسر بعد از اذان صبح آميزش انجام داده شد ودخول محقق شده وآگاه به مسئله هم بوده ايد روزه هر دو باطل مي شود وبايد هر دو كفاره بدهند. اگر دخول انجام نشده است ولي مرد جنب شده روزه باطل وكفاره بر مرد واجب است.
حضرت آيت الله سيستاني مي فرمايد : اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن مني مثلاً بازن خود بازي وشوخي كند چنانچه اطمينان دارد كه مني از او خارج نمي شود اگر چه اتفاقاً مني بيرون آيد روزه اوصحيح است ولي اگر اطمينان ندارد درصورتيكه مني از او بيرون آيد روزه اش باطل است.
توضيح المسائل مراجع ص4-592 ذيل مسئله1594