بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نماز و روزه
موضوع فرعي:پسربزرگ وپدري كه نمازنخوانده وروزه نگرفت
سؤال:1- درمورد پدري كه درعمرش نماز نخوانده وروزه نگرفته تكليف پسربزرگش چيست ؟
جواب:

1-اگر پدرنمازخود را به جانياورده باشد ودر حالي كه مي توانسته است قضا بكند وبنابراحتياط هرچند ازروي نافرماني ترك كرده باشد برپسربزرگترش تامقداري كه حرجي نباشد واجب است, كه بعد از مرگش به جاآورد يابراي او اجيربگيرد .
وقضاي نماز هاي مادر براو واجب نيست هرچندبهتر است ,بنابراحتياط واجب دراين صورت هم قضاي آنها واجب است.« مقام معظم رهبري»
«توضح المسائل مراجع عظام,ص 212 ,مسئله 1399»
«اجوبه الاستفتاآت ,ص 110 , 111 ,مسئله 547»