بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:مشكل اخلاقي
موضوع فرعي:حكم روزه براي رفع مشكل اخلاقي
سؤال:سؤال من اين است كه من يك مشكل اخلاقي داشتم وباخودم عهد مي كردم كه دوباره اين كار را تكرار نكنم ولي نمي شد تا اينكه گفتم هر وقت اينكار را بكنم يك روز روزه بگيرم باز هم نشد وهمينطور ادامه يافت تا اينكه گفتم به ازاي اين كار يك ماه روزه بگيرم وبهتر شد تا اينكه تا حالا الحمدالله برطرف شده وحدود 3 سال و خورده اي روزه شده من الآن توانايي آن را ندارم روزه بگيرم . من بايد اين روزها را بگيرم يا نه ؟
جواب:

اولاً درانعقاد نذر بايد صيغه مخصوص يعني « لله عليّ كذا » خوانده شود ،يا لفظي مرادف آن مانند اينكه بگوئي : براي خدا برمن است كه چنين كاري انجام دهم ، اگر اينطور فرموده ايد واجب است وفا به نذر وبايد انجام دهيد واگر با صيغه مخصوص يا لفظي مرادف آن نگفته ايد درفرض مذكور وفاي به نذر واجب نيست.
دوماً اگر با لفظ مخصوص صيغه خوانده شد وصيغه نذر را به زبان گفته نذر واجب شده است ودروفاي به نذر مسامحه نكنيد وروزه را بگيرد واگر قدرت نداريد وتمكن نداريد روزه ساقط است والا ساقط نيست.
جامع المسائل ج1 ص347 مسئله 1328
درفرض مذكور (مكتوب شما) وفاي به نذر واجب نيست چون درنذر صيغه مخصوص لازم است ودرنذر صحيح ، غير از آنچه درنظر گرفته خلاف احتياط است.
جامع المسائل ج1 ص345 مسئله 1319