بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نماز مسافر
موضوع فرعي:نماز مسافري كه ده الي يازده روز يك مسافر
سؤال:1- مسافري كه در ده الي يازده روز يك بار به مسافرت براي شغل خود انجام دهد وماندن در محل مسافرت كمتر از ده روز باشد ،تكليف نماز وروزه او چيست ؟
جواب:

ج 1 - كسي كه شغلش مسافرت است اگر ده روز يا بيشتر در محلي بماند خواه وطن او باشد، يا نه و خواه از اول قصد ده روز را داشته باشد يا نه.
بنابراين احتياط بايد در سفراول كه بعد از ده روز مي رود نماز را هم شكسته بخواند و هم تمام، روزه را هم بگيرد وقضاي روزه را هم بگيرد.
«توضيح المسائل ،ص 217 ،مسئله 1151 »