بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نوحه خواني
موضوع فرعي:حكم نوحه خواني به سبك اهنگهاي خارجي
سؤال:1 - امروزه باب شده كه درهيأت، نوحه را به سبك آهنگهاي غربي مي خوانند، آيا مشكل دارد ؟
جواب:

1 - آنچه موجب وهن عزاداري است بايد، اجتناب شود.
استعمالات آلات موسيقي در عزاداري خالي از اشكال نيست مطلقا.
«مسائل جديد از ديدگاه علما ومراجع تقليد ،ص 40 ،ج 1 »