بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:نماز شكسته
موضوع فرعي:معني نيت ده روز براي مسافر
سؤال:2 - وقتي ما درمشهد 8 روز هستيم نمازمان را بايد شكسته بخوانيم( يعني با رفت و برگشت 10 روز)، يا كامل ؟چگونه شكسته و كامل مي شود نماز يا روزه در مسافرت ؟
جواب:

ج2- مسافري كه تصميم ندارد 10 روز در جايي بماند، بايد نماز را شكسته بخواند و روزه صحيح نيست.
«رساله عمليه ،ص 224 ،مسئله 1353»
مسافري كه مي خواهد 10 روز در محلي بماند در صورتي بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام 10 روز را در يك جا بماند.
«رساله عمليه ،ص 224 ،مسئله 1351 »