بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كيفر
موضوع فرعي:كيفر گناه
سؤال:قـرآن مـي گـويـد هر كس كار بدي انجام دهد جز به مقدار آن كيفر نخواهد ديد و اين با واجب شـدن شـصت روز , روزه به عنوان كفاره در مقابل خوردن يك روز روزه ماه رمضان و مجازاتهاي ديگري در دنيا و آخرت از اين قبيل سازگار نيست ؟
جواب:

مـنظور از مساوات ميان گناه و كيفر مساوات عددي نيست , بلكه كيفيت عمل را نيزبايد در نظر گرفت خوردن يك روز روزه ماه مبارك رمضان با آن همه اهميتي كه داردمجازاتش تنها يك روز كفاره نيست بلكه بايد آنقدر روزه بگيرد كه اندازه احترام آن يك روز ماه مبارك بشود . بـه هـمـيـن دلـيل در بعضي روايات آمده كه كيفر گناهان در ماه رمضان بيش از ساير ايام است همانطور كه پاداش اعمال نيك در آن ايام بيشتر است تا آنجا كه مثلا يك ختم قرآن در اين ماه برابر با هفتاد ختم قرآن درماههاي ديگر است .