بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:مسلمان
موضوع فرعي:شرط مسلماني
سؤال:مـي گـويـنـد هـر كس اعتراف به اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه بنمايد , مـي تـوان او را مـسـلـمان دانست اگر اين تنها شرط مسلمان بودن است , آيا مي تواند مقياس و محكي براي مسلمان بودن شخصي باشد ؟ مثلا چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرمات الهي پرهيز مي كند مسلمان واقعي دانست , آيا اينطور افراد فقط مسلمان شهادتي نيستند ؟
جواب:

مسلماني مراحلي دارد مرحله اول آن همان ايمان به توحيد خداوند و نبوت پيامبراسلام است كه دو جـمـلـه شـهادتين معرف آن است مراحل بعدي همان عمل به دستورات و قوانين اسلامي است و آنچه مايه سعادت جاويدان است , همان عقيده و ايمان همراه با عمل است . بـنـابـر ايـن , شخصي كه اقرار به دو اصل بالا - توحيد و نبوت پيامبر اسلام - مي كندولي اعمال و رفتار او با مقررات اسلام تطبيق نمي كند , تنها احكام اجتماعي اسلام در حق او جاري است , نه اين كه يك مسلمان راستين و سعادتمند و اهل نجات باشد .