بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:منشأ قرائت‎هاي مختلف
سؤال:منشاء قرائتهاي مختلف كه در مباحث فكري امروزه مطرح ميشود، چيست؟
جواب:

طرح مسأله اختلاف قرائت در ميان متكلمان مسيحي انگيزهاي دارد و در ميان به اصطلاح روشنفكران ما داراي انگيزه ديگري است.
انگيزه گروه نخست سرپوش نهادن بر ناهنجاريهاي موجود در كتب به اصطلاح مقدس است. مطالبي كه با خرد ورزي هيچ گاه تطبيق نميكند. لذا با طرح مسأله اختلاف قرائات به گونهاي ميخواهند خود را از تناقضات موجود در كتب مقدس يا مخالفت با عقل و خرد برهانند.
ولي انگيزه طرح آن در كشور ما تضعيف روح ديني و حذف روحانيت از مشاغل اجتماعي و دين است؛ زيرا مردم به دين خود علاقه خاصي دارند و دين خود را از روحانيون فرا ميگيرند. هر گاه در برابر قرائت عالمان ديني قرائت هاي ديگر پيش آيد، طبعاً باورها را سوخته و ارزش ها را كم رنگ خواهد كرد. اين گروه براي كسب آزادي فكر، انديشه و كردار ميخواهند تبيين شريعت را نيز بر عهده بگيرند تا به خيال خام خود به هر نحوي كه خواستند دين را تفسير و توجيه كنند.