بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:روزه
موضوع فرعي:عبادت محسوب شدن تمام حالات فرد روزه دار
سؤال:آيا تمام حالات فرد روزه دار در ماه رمضان و غيرماه رمضان عبادت محسوب مي شود؟
جواب:

امور مشروع و مباح عبادت محسوب مي شود و قدر مسلم از روايات امور مذكور شامل رمضان است ، ( استفتا از دفتر آيت الله فاضل لنكراني ).