بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ميت
موضوع فرعي:افرادي كه روزهاي پنج شنبه و جمعه مي ميرن
سؤال:آيا رواياتي وجود دارد كه دلالت بر اين داشته باشد كه افرادي كه روزهاي پنج شنبه و جمعه مي ميرند، افراد خوبي هستند؟
جواب:

رواياتي وارد شده است كه اگر كسي درپنج شنبه يا جمعه از دنيا برود در صورت داشتن شايستگي ، موردرحمت و مغفرت الهي قرار مي گيرد .اين مطلب به معناي خوب بودن و يا بدن بودن آن شخص و يا ديگراني كه در روزهاي ديگر از دنيامي روند نيست .