بازگشت

گروه: عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:دعا
موضوع فرعي:تشكيك در برخي دعاهاي ماه رمضان
سؤال:در كتاب مصباح المنير نسبت به بعضي از دعاهاي وارده در ماه رمضان تشكيك شده آيا اين صحت دارد؟
جواب:

بله ، مقصود همين دعاهاي كوتاه است كه براي هر روز از روزهاي ماه رمضان در مفاتيحالجنان آمده است و شما به دعاي روز بيست و هفتم آن اشاره نموده ايد .البته صاحب كتاب ( ( مصباح المنير ) ) نسبت مجعول بودن را به اين دعاها نداده اند و تنهاانتساب اين دعاها را به معصوم مورد ترديد قرار داده اند .ايشان نوشته اند : ( ( ذكر دعاهاي ضعيف كه نقل آنها از معصوم به ثبوت نرسيده و يا معلوم است كه از مخترعات غيرمعصوم است ، در صورتي كه صاحبان همين كتاب جعل و اختراع دعا را ناروا شمرده اند ( نظير دعاي عديله و دعاي كوتاه چندسطري براي هر روز از روزهاي ماه رمضان ) ... ) ) . از شواهد و قراين اين طورفهميده مي شود كه ايشان دعاهاي ماه رمضان را مثال و نمونه اي براي دعاهايي كه نقل آنها از طرف معصومين ( ع ) به ثبوت نرسيده ، آورده اند.هم چنين دعاي عديله را - كه در مفاتيح هم به ساختگي بودن آن اشاره شده است - نمونه اي براي دعاهاي اختراعي و جعلي بيان كرده اند .اين دعاها راسيد بن طاوس در اقبال و مرحوم مجلسي در زادالمعاد آورده اند؛ البته به صورت مسند نيست ؛ يعني ، سلسله راويان حديث تا پيامبر ( ص ) در سندحديث نيامده و تنها بيان شده كه ابن عباس از پيامبر خدا ( ص ) روايت نموده است . به همين جهت صاحب ( ( المصباح ) ) انتساب اين دعاها به پيامبر ( ص ) را مورد ترديد قرار داده اند .در اين زمينه ديدگاه ها مختلف است و مثل مرحوم شيخ عباس قمي ( صاحب مفاتيح ) نقل اين روايت را از سوي ابن طاووس - ولو به صورت غير مسند - قابل اعتماد مي دانند و هر كدام هم براي خود ادله اي دارند.