بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شب قدر
موضوع فرعي:شب 27 رمضان شب قدر است
سؤال:در بعضي جاها شب 27 رمضان شب قدر ذكر شده ، آيا اين حقيقت دارد؟
جواب:

دليلي بر اين كه شب 27 ماه رمضان ازشب هاي قدر باشد، نداريم و علت اين كه در دعاي اين روز درخواست فضل شب قدر شده براي ما روشن نيست . سند اين دعا هم جاي بحث داردكه در پاسخ سوال اول آمده بود ( البته چنان كه نوشته ايد ملازمه اي وجودندارد ).