بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان اسلامي
موضوع فرعي:اخلاق و عرفان اسلامي
سؤال:در دين اسلام درباره اهميّت و عظمت «شب قدر» سخن بسيار رفته و پيشوايان ديني براي اين شب - كه بنابر مشهور، يكي از شبهاي نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان است - عبادتها و دستورهايي ويژه دارند. به نظر مي رسد كه شب قدر در تمام سال بيش از يك شب نيست، ول
جواب:

بنابر مدارك و دلايل ديني شكّي نيست كه شب قدر، ويژه زمان پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) و حجاز نبوده و در همه زمانها و جاها، شب قدر و آن عظمت و اهميّتش هست.
پرسش مذكور از اين جا پيش مي آيد كه گمان رفته است منظور از يكي بودن شب قدر در تمام سال اين است كه براي همه جاي زمين، در هر سال، يك شب قدر معيّن شده است به گونه اي كه اين شب در ساعتي مشخص در سراسر زمين آغاز مي شود و در ساعتي مشخص نيز پايان مي پذيرد. ولي اين گماني است نادرست زيرا مي دانيم كه زمين كروي است و هميشه يك نيمكره اش در تاريكي و نيمكره ديگرش در روشنايي است.


ـ1412ـ
منظور از اين كه شب قدر در سراسر سال، يكي است، اين است كه براي اهالي هر نقطه اي بر حسب سال قمري همان جا، تنها يك شب قدر هست.
بايد توجّه داشت كه اين حساب براي شب قدر، با اين كه فرشتگان در اين شب نازل مي شوند، ناسازگاري ندارد زيرا تمام اين رويدادها، كه از گسترده پردامنه رحمت الهي در اين شب حكايت مي كند، براي اهالي هر جايي در شب قدر ويژه همان جا پيش مي آيد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1413ـ