بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:با توجه به اينكه در گذشته، مسلمانان در زمينههاي علمي و فرهنگي پيشرفتهاي فراوان داشته و دانشمندان بسياري از قبيل ابوريحان بيروني و ابن سينا و ... را تربيت نمودهاند، ولي امروزه جوامع غربي گوي سبقت را ربوده و از مسلمانان پيشي گرفتهاند برخي از افراد متجدد علت اين پيشرفت آنها و عقب ماندن مسلمانها را محدود و محصور بودن دين اسلام در يك زمان و موقعيت خاص ميدانند. چگونه بايد جواب اين افراد را بدهيم و از دين اسلام دفاع كنيم؟
جواب:

از صدر اسلام تا قرنها بعد مسلمين به واسطه خودباوريي كه بر اثر دستورات شريعت اسلام به آن رسيدهبودند، به پيشرفتهاي فراواني در زمينههاي علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... دست يافتند. اكنون نيز اگر ما مسلمانها باور كنيم كه كاملترين و بهترين شريعت را در اختيار داريم و طبق سفارشات اين دين مقدس آسماني عمل نماييم، هر كس در محدوده كار خود بهترين تلاش را خواهد داشت و بالاترين نتيجه را خواهد گرفت. در محدوده خانواده، پدر و مادر نسبت به يكديگر حقوق را رعايت ميكنند، و محيطي آرام براي پرورش فرزندان فراهم مينمايند، در نتيجه بهترين فرزندان از دامان اين مادران به جامعه تحويل داده ميشود. در محدوده حكومت و در محدودههاي علمي و فرهنگي نيز اين چنين خواهد بود. لذا وقتها هدر نميرود، كمكاري نخواهد بود، خودباوريها قوي شده و هيچ امري در برابر اين گونه اراده و اين اعتقاد و باور، مشكل و لاينحل باقي نخواهد ماند، و اجتماع مسلمين از هر لحاظ پيشرو و سرآمد خواهد بود . اما متأسفانه دشمنان اسلام به واسطه عنادي كه با اسلام داشتند با تبليغات فراوان، همواره براي كمرنگ كردن ارزشهاي اسلامي و ايجاد تفرقه و تشتت در بين مسلمين تلاش فراوان نموده تا مسئله مهم خودباوري را به خودباختگي در مقابل فرهنگ بيگانه تبديل كنند، به گونهاي كه بعضي از مسلمانها باور نمودند كه اسلام عاجز از هدايت و رهبري واقعيت را به حقيقت خواهان نشان داد، كه اسلام از هر جهت كامل و جامع است و قدرت اداره امور اجتماعي، فرهنگي و سياسي را به نحو احسن دارا است. و اين ما هستيم كه بايد اين امر را باور كنيم و به ديگران بباورانيم. زيرا اگر انسانها اهل مطالعه و تحقيق باشند ميفهمند تمدن غرب اگر چيزي ارزشمند و قابل ارائه داشته باشد از تمدن اسلامي دارد. كارشكنيهاي دشمنان در طول اين دو دهه انقلاب نيز به همين جهت است كه اسلام ناب اگر محقق شود، حيات سياسي و علمي آنان به خطر ميافتد.

در خصوص اين سؤال پيشنهاد ميكنيم كتاب بسيار با ارزش «اسلام و مقتضيات زمان» در دو جلد نوشته شهيد مطهري را مطالعه كنيد. دريافت پاسخ كامل در گرو مطالعه اين كتاب است. همچنين ميتوانيد از تأليفات استاد ازغدي در اين مورد بهره ببريد.