بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان اسلامي
موضوع فرعي:اخلاق و عرفان اسلامي
سؤال:شب قدر فقط يك شب است , امّا در كشورهاي مختلف شب هاي 19 21و 23ماه رمضان يك شب نيست , پس شب قدر چگونه توجيه مي شود؟


جواب:

شبي از شب هاي سال , شب قدر است , امّا آن شب معيّن و مشخص نشده است . احتمال بيش تر همان شب 21يا 23ماه رمضان است , امّا آن شب هيچ وقت دو شب نمي شود, بلكه يك شب است مثلاً فرض كنيم اگر شبِ 23ماه رمضان شب قدر باشد, اين شب براي همهء ساكنان كرهء زمين شب قدر است و شب در تمامي كرهء زمين 24ساعت است , كمااين كه يك روز كرهء زمين نيز 24ساعت است چون روز و شب شدن كرهء زمين تدريجي و متناوب است . بر اثر گردش تدريجي , پس از يك نقطه كه شب يا روز راابتدا تا انتهاي 24روز و 24ساعت شب خواهد بود.

بنابراين اگر واقعاً شب 23رمضان شب قدر باشد, از هما ابتداي اعتباري شب تا 24ساعت , يك شبِ كرهء زمين حساب مي شود. مدّت شب در نيم كره , تقريباًدوازده ساعت است , ولي در تمامي كرهء زمين 24ساعت . پس شب قدر دركشورهاي مختلف متفاوت نمي شود.