بازگشت

گروه: اخلاق و عرفان اسلامي
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان اسلامي
موضوع فرعي:اخلاق و عرفان اسلامي
سؤال:چرا قناعت در ماه رمضان بهتر قبول ميشود؟


جواب:

پرسشگر محترم، از آن جا كه پرسش شما مبهم است، از پاسخگويي به آن معذوريم. خواهشمنديم در نامة بعدي، پرسشتان را شفاف و واضح مطرح كنيد، تا اين مركز، بتواند پاسخ دهد.