بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:انسان كر و لال
موضوع فرعي:حكم انسان كرو لال نسبت به نمازو روزه
سؤال:افراد كر و لال نسبت به نماز و روزه و... چه حكمي دارند؟

جواب:

شخصي كه كر و لال است، چنانچه تفهيم مسئله و حكم شرعي به او ممكن باشد، بايد به او نماز و روزه و ديگر احكام شرعي را تفهيم كرد و اگر ممكن نيست، وظيفه اي براي ديگر افراد نيست و زن و فرزندان او مي توانند براي تصرّف در اموال وي از حاكم شرع اجازه بگيرند.
چنانچه شخص مذكور فوت كند، پسر بزرگ تر او قضاي نمازها و روزه هاي او را بايد به جا آورد.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )