بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:خواهري هستم 30 ساله ديپلم ادبيات كه همسرم معلم ابتدايي است. از دوران راهنمايي كه دوران جنگ ايران و عراق هم بود تحت تأثير صحبتهاي مربيان خود قرار گرفتم و كم كم به عبادت علاقهمند شدم، از غيبت و گناهان دوري ميكردم، از نيمه شعبان تا آخر رمضان روزه ميگرفتم، از نماز شب لذت ميبردم و مُصر به شركت در مجالس دعا از جمله كميل، ندبه، توسل و روضه و ... بودم. حالت معنوي خوبي داشتم و اگر ساعتها عبادت ميكردم خسته نميشدم.

اما متأسفانه از طرف خانواده مورد مؤاخذه قرار ميگرفتم كه كمتر عبادت كن. كم قرآن بخوان، كه بالاخره ديوانه ميشوي. اگر چه عبادتم هيچ مزاحمتي براي اهل خانه نداشت اما مادرم از عصبانيت قرآن يا مفاتيحم را از بغلم پرت ميكرد. اين رفتار در من ايجاد ترس كرد بطوري كه در تاريكي شب ميترسيدم نماز شب بخوانم. كم كم اين سؤالها برايم پيش آمد كه خدا كيست؟ چرا ما را خلق كرده است؟ و ... گاهي در نماز اين شك برايم ايجاد ميشود كه آيا من با كسي حرف ميزنم؟ و از هر كسي سؤالاتم را ميپرسيدم جواب قانع كنندهاي نمييافتم. با توسل زياد اين توهمات را به كمك خداوند از خود دور كردم. ولي حالا ميخواهم اين راه را با تمام خلوص، با آگاهي كامل طي كنم تا به معشوق خود برسم. گاهي در تنهايي شعرهاي عاشقانه مينويسم و ساعتها گريه ميكنم. ولي عاشقي نادان هستم.

لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا اگر يك روز از عمرم باقي است در آن روز عاشقانه خدا را صدا زده و او را عبادت كنم تا سر كوي او به پرواز درآيم.
جواب:

خواهر عزيز، هر انساني در مراحل ابتدايي زندگي خود، خدا را فقط با فطرت پاك خويش مييابد، و به او محبت ميورزد. اما در مرحلهاي ديگر، يعني دورة جواني، كه زمان تغيير و تحولات روحي است و روحية پرسشگري در انسان رشد ميكند باورهاي او دچار تزلزل و ترديد ميشود، كه وجود اين شك و ترديدها ميتواند زمينة تعالي انسان را فراهم كند. بنابراين، جاي نگراني نيست. بلكه با پيگيري سؤالات و يافتن پاسخ مناسب، بايد شك و ترديد را به يقين تبديل نمود. بطور كلي، اين كه آيا خدا هست؟ و چرا اين جهان خلق شده؟ و انسان در اين جهان چه جايگاهي دارد؟ و چرا آمده؟ و به كجا ميرود؟ سؤالات اصلي هر انسان است كه بايد به پاسخ آنها برسد، و در صورتي كه به پاسخ صحيح آنها دست يابد زندگي سالم و سعادتمندانهاي را ميتواند براي خود بسازد و با عمل به تكاليف، به سعادت اخروي برسد.

اين سؤال كه آيا خدايي هست، اول چيزي است كه بايد جوابش را بيابيد، تا هم جلوي شك شما گرفته شود و هم بنيان اعتقاديتان از ترديد نجات يابد، كه يافتن پاسخ اين سؤال با مراجعه به وجدان و فطرت سالم براي هر فرد، آسان است. تمام محيط اطراف ما از عالم گياهان و حيوانات، گردش شبانهروز و اين نظام عظيم و دقيق خلقت، به ما ندا ميدهد كه همة اينها نه تصادفي است و نه بدون مدير و مدبِّر. مثلاً يك انساني كه اكنون در مراحل كمال رشد است، از ابتدا فقط تك سلولي بوده كه رشد نموده و مرحله به مرحله از نطفه به مراحل نهايي تكامل جنيني رسيده و در زمان معيني با پاگذاشتن به دنيايي بزرگتر مرحلة ديگري از زندگي طبيعي را شروع مينمايد. آيا هيچ عقل سالمي ميپذيرد تبديل هر مرحله به مرحله كاملتر بدون وجود يك برنامة حساب شده كه آن هم كار يك موجود عاقل، با تدبير و داناي حكيم است، صورت گيرد؟ پس معلوم ميشود كه قرار گرفتن هر چيز در جاي خود، طبق حساب دقيق بوده و جابجايي هيچ يك خود به خود ممكن نيست و طراح و ناظم آن، موجود حسابگري است كه يقيناً خود داراي علم و توانايي بينهايت است، و او همان خداي آفرينندة جهان است كه همه چيز از اوست. اوست كه نعمتهاي فراوان در اختيار مخلوقاتش گذاشته است و در ميان همة مخلوقات، انسان را برتري بخشيده و امكانات فراوان در اختيار او نهاده است، از جمله اين امكانات: استعداد فكر و درك، قدرت انتخاب همراه با هدايت او از طريق عقل و وحي ميباشد. استفاده صحيح از اين امكانات و نعمتهاي بيشمار ديگري كه در جهان طبيعت وجود دارد، انسان را در پيمودن راه ترقي و كسب كمالات و سير به سوي تنها معبود هستي، كمك ميكند. انساني كه ميخواهد به درجات بالاي تعالي برسد، وظيفه دارد، در هر چه كه اطرافش ميگذرد مطالعه و تدبير كند. درك اين مطلب مهم است كه زندگي در اين دنيا، همراه با سختيها و ابتلاء به مشكلات مختلف است، و وجود مشكلات و ناهمواريها خود كمك بزرگي در سازندگي و رشد انسان به شمار ميآيند. حتي انسانهاي بزرگي مانند انبيأ گرفتار مصائب بيشمار بودهاند و همة آنها را لطف و رحمت خداوند ميدانسته و هرگز صبر و شكيبايي را از دست نميدادند، و همواره حمد خداوند را به جا ميآوردند. ما نيز در پيمودن مسير زندگي بايد آن شخصيتهاي كامل را الگوي عملي خود قرار دهيم. دوست عزيز، خوب است اوقاتفراغت خود را با استفاده از برنامههاي راديو معارف و مطالعه كتب مفيد ديني، تربيتي و اخلاقي از جمله كتابهاي شهيد مطهري و جهاد با نفس از آيتالله مظاهري پر كنيد. همچنين به برنامه عبادي خود بخصوص نماز توجه بيشتري داشته باشيد.