بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:مبطلات روزه
موضوع فرعي:بيرون آمدن آب مشكوك
سؤال:آيا بيرون آمدن آب مشكوك، مبطل روزه است؟

جواب:

بيرون آمدن آب سفيد لزج مانند از انسان - كه «ودي»، «وذي» يل «مذي» ناميده مي شود، باعث باطل شدن روزه نمي شود. بيرون آمدن مني به صورت احتلام در روز نيز روزه را باطل نمي كند، مگر اينكه از طريق استمناء باشد. تفصيل اين مسائل را بايد در رساله توضيح المسائل مراجع تقليد مطالعه كرد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )