بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:من دوستي با خدا را ميخواهم اما خدا را گم كردهام نميتوانم مخلصانه و درست عبادت كنم. برايم حضور قلب در عبادت بسيار دشوار است مدتي تمرين كردهام. من عرفان را دوست دارم، عاشق خدا شدن را دوست دارم ميخواهم خدا را بشناسم و در خدا غرق شوم. اما بخاطر كلاسها و كارهاي دانشگاه حتي فرصت نميكنم نمازهايم را سر وقت هم بخوانم.

مدتي نماز شب ميخواندم چقدر مشتاق بودم و برايم لذت بخش بود. اما الان كه سال تحصيلي شروع شده روزها آنقدر خسته ميشود كه هر چه سعي ميكنم نميتوانم شب بيدار شوم. در زندگي شديداً احساس پوچي ميكنم و فكر ميكنم كار مفيد نميكنم دوست دارم كتاب بخوانم تحقيق كنم، با خدا دوست شوم ولي هميشه احساس ميكنم وقت ندارم در صورتي كه ميدانم اگر يك برنامهريزي درست داشته باشم به همه كار ميرسم من هر چه فكر ميكنم نميتوانم يك برنامه درست براي خودم تنظيم كنم. من با وجود اين كه هيچ كار انجام نميدهم هميشه خستهام راهنماييم كنيد.
جواب:

خواهر محترم، عبادت خالص و درست و حضور قلب در نماز و كسب عرفان و بالأخره عاشق شدن و غرق شدن در حضرت دوست، اموري باطني و معنوياند كه درس و كلاس نميتواند تزاحمي با آن پيدا كند. چنانچه آدمي براي خدا درس بخواند، براي خدا بپوشد، براي خدا سخن بگويد و به طور كلي تمامي لحظات و اوقات عمرش را با او سودا كند هر لحظه خويش را در محضر خدا بنگرد، بيقين كسي خواهد بود كه در خدا غرق شده است. پس اين چنين نيست كه دوستي و قرب منحصر در عبادات اصطلاحي باشد تا اگر چند روزي توفيق نافلة شب حاصل نشد، خود را از خدا دور ببيند.

در حديثي از معصوم (7) وارد شده است كه «قلب انسان حرم خداست پس در حرم او، غير خدا را راه نده». افزون بر اين، گستردهترين و مهمترين برنامهاي كه سالكان و عاكفان و واصلان حريم الهي بايد در زندگي خويش پياده سازند انجام واجبات و ترك محرمات است كه از سوي معصومين (:) و بزرگان و وارستگان همواره توصيه شده است. انجام اين برنامة زندگي ساز و سرنوشت آفرين به قدري پر اهميّت است كه بر ترك مكروهات و انجام مستحبات تقدم دارد.

ما آرزومنديم كه با بكار بستن اين دستورات مهم در بهترين مسيرها يعني صراط مستقيم قرار بگيريد. دربارة برنامهريزي صحيح حضرت علي (7) ميفرمايند: انسان مؤمن ساعات زندگي خود را به سه بخش تقسيم ميكند: قسمتي را صرف مناجات با پروردگار مينمايد و قسمتي را در اصلاح معاش و قسمتي را به بهرهگيري از لذتهاي حلال و دلپسند ميپردازد(2). خواهر محترم توصية اكيد ما بر اين است كه با توجه به اين برنامه، امور عبادي، ورزش و تغذية مناسب را به نحوي بگنجانيد كه از نظر روحي و جسمي كاملاً تغذيه شويد البته در نظر داشته باشيد كه سازندگي روح و درون به طور غالب، احتياج به يك برنامة دراز مدت و مداومت بر آن دارد. پس انتظار نبايد داشت كه يك شبه ره چند ساله را طي نمود. در ضمن براي تقويت بعد فكري و روحي مطالعة كتابهاي شهيد مطهري را بتدريج آغاز نماييد و از كتاب جهاد اكبر حضرت امام خميني () بهره بگيريد.

پاورقي:

-2 سخنان حكمت آميز نهج البلاغة صبحي صالح شماره 390